Soal Basa Sunda Kelas 3 Semester 1

  Edukasi
Soal Basa Sunda Kelas 3 Semester 1

Soal di Buku PendampingBasa SundaKurikulum 2013Edisi Revisi 2017Pikeun Murid Sekolah Dasar / MI Kelas 5Semester 2Halaman 9 Sampai 10Latihan 4 Dina bacaan di luhur aya kalimah: "Kembang malati anu warnana bodas nyacas. Kecap nyacas téh pikeun nuduhkeun kaayaan barang anu bodas pisan Di handap dibéréndélkeun kecap kaayaan anu patali jeung warna Pancén hidep nyieun kalimah tina kecap-kecap di handap!1. Beureum euceuykalimahna: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Bodas ngeplakkalimahna: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. Héjo ngagedodkalimahna: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. Hideung cakeutreukkalimahna: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Hideung meleskalimahna: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Latihan 5Lian ti kecap kaayaan anu patali jeung warna,

Daftar Isi

1. Soal di Buku PendampingBasa SundaKurikulum 2013Edisi Revisi 2017Pikeun Murid Sekolah Dasar / MI Kelas 5Semester 2Halaman 9 Sampai 10Latihan 4 Dina bacaan di luhur aya kalimah: “Kembang malati anu warnana bodas nyacas. Kecap nyacas téh pikeun nuduhkeun kaayaan barang anu bodas pisan Di handap dibéréndélkeun kecap kaayaan anu patali jeung warna Pancén hidep nyieun kalimah tina kecap-kecap di handap!1. Beureum euceuykalimahna: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Bodas ngeplakkalimahna: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. Héjo ngagedodkalimahna: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. Hideung cakeutreukkalimahna: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Hideung meleskalimahna: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Latihan 5Lian ti kecap kaayaan anu patali jeung warna,

Jawaban:

1. Beureum euceuy

kalimahna: sakitu keur tengah poe éta neng neni make baju beureum euceuy

2. Bodas ngeplak

kalimahna:kembang nelaki nu tina pot bodas ngeplak

3. Héjo ngagedod

kalimahna:seragam tantara alus warnana héjo ngagedod

4. Hideung cakeutreuk

kalimahna:barudak anu anu arulin beurang beurang hideung cakeutreuk

5. Hideung meles

kalimahna:buuk abi hideung meles

penjelasan:

semoga membantu

2. Soal Penilaian Tengah Semester (PTS) Basa Sunda Kelas 4 * Wajib Soal Penilaian Tengah Semester (PTS) Basa Sunda Kelas 4 Pilihlah jawaban dengan benar dan tepat! 1. Karangan faktual nyaeta nulis karangan anu saluyu jeung… * Kabiasaan Karesep Kajadian Kahayang 2. Tina pupuh lambang dina gambar ngabogaan watek… * Gambar Tanpa Teks Sieun Sedih Lawakan Gumbira 3. Jumlah padalisan dina pupuh lambang nyaeta… * 5 7 6 8 4. Pupuh anu ngagaduhan watek heureuy atawa banyol nyaeta… * Lambang Sinom Mijil Balakbak 5. Ngagunakeun basa dina telepon kudu… * Singget Bisa kaharti Padat jeung jelas Singget, padet, terang jeung kaharti 6. Nyarita dina telepon keur kasaluhureun kudu ngagunakeun basa nu… * Kasar Sedeng Lemes Kasar pisan Dina paguneman telepon digambar, kecap nu merenah kanggo ngalengkepan paguneman nyaeta… * Gambar Tanpa Teks Wilujeng kulem Wilujeng wengi Wilujeng enjing Wilujeng siang 8. Judul puisi di gambar anu merenah nyaeta… * Gambar Tanpa Teks Bogor Endah Bogor Lembur Kuring Bogor Patilasan Pajajaran Bogor Dibenteng Ku Walungan 9. Duh Bogor endah…..kuring paninengan. * Patilasan Lembur Katetah Dilingkung 10. Hiji walungan anu aya di Bogor nyaeta… * Musi Kapuas Bengawan solo Cisadane 11. Pagaweanana teh ngapungkeun kapal udara, nyaeta… * Pulisi Pilot Satpam Tentara 12. Buku teh diseimpenna…..naon? * Ti Dina Mana Ka 13. Meuli baju teh…..mana? * Ka Ti Dina Kana 14. Kecap sabalikna tina kecap dijual, nyaeta… * Dibeuli Dibantun Diical Dibawa 15. Kecap kadaharan asal kecapna… * Kadahar Dahar Didahar Dahareun 16. Kembang bawang ngaranna… * Jamotrot Bolotot Ulated Olohok 17. Sukuna…..ku beuling da teu disandal. * Kacugak Kabuka Katakol Katincak 18. Cing atuh buuk teh gera…..atuh! Ulah diantepkeun sina kusut kitu!. * Sapuan Sisiran Ampihan Angsulan 19. Dudi meuli bebedilan ti Bandung. Nu nuduhkeun katerangan (K) tina kalimah tadi nyaeta… * Dudi Meuli Bebedilan Bandung 20. Maca puisi teh sorana kudu… * Lendo Tarik Gancang Jelas

Jawaban:

1.C

2.Kurang tau soalnya gk ada gmbarnya

3.D(8)

4.A(Lambang)

5.D(Singget, padet, terang jeung kaharti)

6.C(Lemes)

7.kurang tau gk ada gambarnya

8.Gk ada gambarnya

9.B(Lembur)

10.D(Cisadane)

11.B(Pilot)

12.B(Dina)

13.A(Ka)

14.C(Di ical)

15.D(Dahareun)

16.C(Ulated)

17.A(Kacugak)

18.B(Sisiran)

19.A(Dudi)20.

D(Jelas)

maaf ya kalo ada yg gk di jawabSemoga membantu yahh:)

3. Latihan Soal Pengayaan Basa SundaKelas 6 Semester 2 SDN CISUDANAMAJawaban Anda1. Salah sahiji pangaruh atanapi manfaat globalisasi dina widang tehnologi, nyaeta ….5 poina.Media sosial saperti facebook ngajadikeun poho kana waktub.Media internet di jadikeun ajang game onlinec.Gampang meli HP nu panganyarnad. Gampang neangan informasi anu ngenaan tehnologi2. Nu teu kaasup kana istilah tehnologi, nyaeta …5 poina. Internetb. Computerc. Baralakd. Hape3. Paribasa hade tata hade basa ngandung harti …5 poina. Jalmi nu teu rea pangalamananab. Berita gancang nepina bari sok ditambahanc. Hade goreng kudu bebeja hlad. Alus rengkak paripolahna jeung budi basana4.Alat komunikasi anu bisa dibabawa ka mana-mana, disebutna …5 poinTeleponLeptopHPLine5. Cara anu panggampangna pikeun miara basa sunda, nyaeta …5 poina. Sa-Indonesia ngagunakeun basa sundab. Ngagunakeun basa sunda dina kahirupan sapopoec. Nyitak kamus basa sunda nu lobad. Ngayakeun poe basa sunda tiap taun6. Kecap- kecap anu asalna tina basa asing, disebut …5 poina. Kecap serepanb. Kecap bilanganc. Kecap barangd. Kecap pananya7. Kalimah istilah padagangan diantarana aya kecap diekspor. Harti ekspor nyaeta …5 poina. Ekspor nyaeta ngajual barang ka luar negerib. Ekspor nyaeta ngajual barang di jero negeric. Ekspor nyaeta ngajual barang antara jero negerid. Ekspor nyaeta ngajual barang di daerah sorangan8. Kecap di handap anu kaasup istilah kasehatan, nyaeta …5 poina. Nembangb. Badmintonc. Vaksinasid. Puisi9.Kalimah pananya nyaeta …5 poina. Kalimah anu nanyakeun hiji perkara ka baturb. Kalimah nu eusina hiji caritac. Kalimah anu nyaritakeun hiji kajadiand. Kalimah nu nyaritakeun hiji barang10. Nu jadi alesan barudak kudu sasarap samemeh ka sakola, nyaeta …5 poina. Supaya sumangetb. Supaya teu asup anginc. Supaya teu loba jajand. Supaya teu tunduh11. Kagiatan tanya jawab antara anu ngawawancara jeung nu di wawancara ( narasumber ) nu tujuanana keur ngumpulkeun informasi disebutna …5 poina. Pagunemanb. Wawancarac. Talkshowd. Ngawangkong12. Kecap-kecap ieu dihandap anu teu kaasup tempat jualan, nyaeta ..5 poina. Tokob. Warungc. Saungd. Jongko13. Anu henteu kaasup kana kalimah bilangan, nyaeta …5 poina. Sapatuna dua rampasan.b. Dadan meuli buku tulis lima siki.c. Rata-rata peunteun rapotna dalapan.d. Ahmad mah jangkungna sameter sapuluh14. Pikeun nuluykeun paribasa ” legok tapak ….,nyaeta …5 poina. Rea luangb. jero kadekc. Rea pangabisad. Genteng kadek15.Mindeng gering, ririwit atawa tiktikbrek disebutna …5 poina. ngarareyb. gudawangc. hareengd. geringan16. Di handap ieu mangrupa kecap kaayaan nuduhkeun rasa, iwal :5 poina. amisb. paitc. hangrud. peuheur17. Masalah kasehatan masyarakat teh balukar tina lingkungan anu kurang beresih jeung …5 poina. tara olahragab. pola hirup kurang sehatc. sok bagadang waed. dahar tambarakan18. Di handap ieu ngaran warna anu asalna ti tutuwuhan, iwal …5 poina. bungurb. hejoc. konengd. coklat19. Alhamdulillah wasyukurillah. Sadayana puji kagungan Allah SWT, anu parantos masihan kasempetan ka urang sadaya kanggo ngariung di ieu tempat. Cucatan biantara di luhur kaasup kana … biantara.5 poina. bubukab. pamungkasc. eusid. panutup20. Waktu wawancara jeung nu diwawancara ( narasumber) bisa ngamanfaatkeun sababaraha alat, iwal :5 poina. gambarb. catetanc. rekamand. poto ( potret )KirimJangan pernah mengirimkan sandi ​

Penjelasan:

DAmaaf kurang tauCAAACBABAAADABCAC

maaf kalau salah

JADIKAN JAWABAN TERB
AIK

4. Latihan Soal Pengayaan Basa SundaKelas 6 Semester 2NAMAJawaban Anda1. Salah sahiji pangaruh atanapi manfaat globalisasi dina widang tehnologi, nyaeta ….5 poina.Media sosial saperti facebook ngajadikeun poho kana waktub.Media internet di jadikeun ajang game onlinec.Gampang meli HP nu panganyarnad. Gampang neangan informasi anu ngenaan tehnologi2. Nu teu kaasup kana istilah tehnologi, nyaeta …5 poina. Internetb. Computerc. Baralakd. Hape3. Paribasa hade tata hade basa ngandung harti …5 poina. Jalmi nu teu rea pangalamananab. Berita gancang nepina bari sok ditambahanc. Hade goreng kudu bebeja hlad. Alus rengkak paripolahna jeung budi basana4.Alat komunikasi anu bisa dibabawa ka mana-mana, disebutna …5 poinTeleponLeptopHPLine5. Cara anu panggampangna pikeun miara basa sunda, nyaeta …5 poina. Sa-Indonesia ngagunakeun basa sundab. Ngagunakeun basa sunda dina kahirupan sapopoec. Nyitak kamus basa sunda nu lobad. Ngayakeun poe basa sunda tiap taun6. Kecap- kecap anu asalna tina basa asing, disebut …5 poina. Kecap serepanb. Kecap bilanganc. Kecap barangd. Kecap pananya7. Kalimah istilah padagangan diantarana aya kecap diekspor. Harti ekspor nyaeta …5 poina. Ekspor nyaeta ngajual barang ka luar negerib. Ekspor nyaeta ngajual barang di jero negeric. Ekspor nyaeta ngajual barang antara jero negerid. Ekspor nyaeta ngajual barang di daerah sorangan8. Kecap di handap anu kaasup istilah kasehatan, nyaeta …5 poina. Nembangb. Badmintonc. Vaksinasid. Puisi9.Kalimah pananya nyaeta …5 poina. Kalimah anu nanyakeun hiji perkara ka baturb. Kalimah nu eusina hiji caritac. Kalimah anu nyaritakeun hiji kajadiand. Kalimah nu nyaritakeun hiji barang10. Nu jadi alesan barudak kudu sasarap samemeh ka sakola, nyaeta …5 poina. Supaya sumangetb. Supaya teu asup anginc. Supaya teu loba jajand. Supaya teu tunduh11. Kagiatan tanya jawab antara anu ngawawancara jeung nu di wawancara ( narasumber ) nu tujuanana keur ngumpulkeun informasi disebutna …5 poina. Pagunemanb. Wawancarac. Talkshowd. Ngawangkong12. Kecap-kecap ieu dihandap anu teu kaasup tempat jualan, nyaeta ..5 poina. Tokob. Warungc. Saungd. Jongko13. Anu henteu kaasup kana kalimah bilangan, nyaeta …5 poina. Sapatuna dua rampasan.b. Dadan meuli buku tulis lima siki.c. Rata-rata peunteun rapotna dalapan.d. Ahmad mah jangkungna sameter sapuluh14. Pikeun nuluykeun paribasa ” legok tapak ….,nyaeta …5 poina. Rea luangb. jero kadekc. Rea pangabisad. Genteng kadek15.Mindeng gering, ririwit atawa tiktikbrek disebutna …5 poina. ngarareyb. gudawangc. hareengd. geringan16. Di handap ieu mangrupa kecap kaayaan nuduhkeun rasa, iwal :5 poina. amisb. paitc. hangrud. peuheur17. Masalah kasehatan masyarakat teh balukar tina lingkungan anu kurang beresih jeung …5 poina. tara olahragab. pola hirup kurang sehatc. sok bagadang waed. dahar tambarakan18. Di handap ieu ngaran warna anu asalna ti tutuwuhan, iwal …5 poina. bungurb. hejoc. konengd. coklat19. Alhamdulillah wasyukurillah. Sadayana puji kagungan Allah SWT, anu parantos masihan kasempetan ka urang sadaya kanggo ngariung di ieu tempat. Cucatan biantara di luhur kaasup kana … biantara.5 poina. bubukab. pamungkasc. eusid. panutup20. Waktu wawancara jeung nu diwawancara ( narasumber) bisa ngamanfaatkeun sababaraha alat, iwal :5 poina. gambarb. catetanc. rekamand. poto ( potret )KirimJangan pernah mengirimkan sandi sorry tadi ada nananya​

Jawaban:

1. d gampang neangan informasi nu ngenaan tehnologi

5. ULANGAN HARIAN 2 BAHASA SUNDA KELAS 5 SEMESTER II 2020/2021 Nama : ……………….Kelas : 5 ….Hari/Tgl. : ……………….Cakra (x) salah sahiji huruf a, b, c atawa d dina jawaban anu pangbenerna!Pikeun soal nomor 1-2 titènan sajak di handap ieu!MunMun, gunung-gunung geus jadi lemburPasawahan jadi perumahan Walungan kari ngagulaanPakebon jadi gedong sigrongMangka langit bakal pinuh polusiAnginna nebar sakarat Naraka keur pangeusinaSawarga nyingkah teuing kamana (Naha generasi kuring bèt dibeungbeuratan ku karuksakan nu terus diruksak?) Kènging: Kang Tètèn has FB-Bandung 1. Kayaan gunung-gunung nu digambarkeun dina sajak “Mun” geus robah jadi ….a. lemburb. kebonc. pasird. leuweung2. Amanat nu hayang katepikeun ku sajak “Mun” nyaèta ….a. kawajiban ngaraksa lingkunganb. kudu loba nyieun gedongc. kudu getol digawé di lemburd. kudu nambahan polusi3. Dialog paling saeutik dilakukeun ku ….a. 5 urangb. 4 urangc. 3 urangd. 2 urang4. Upacara tèh dilaksanakeun di ….a. kebonb. alun-alun b. pasirc. gunung5. Jelema anu iklas ngorbankeun jiwa ragana pikeun ngabèla kabeneran disebutna ….a. dèrmawanb. hartawanc. pahlawand. seniman6. Ka kolot urang kudu ….a. hèwab. patuhc. ngabentakd. ngalawan 7. Carita pondok nyaèta caritaan anu nyaritakeun hiji tokoh dina hiji waktu. Tokoh dina carpon disebutna ….a. palakub. panata acarac. pangarangd. sutradara8. Cara maènkeun suling nyaèta ….a. ditepakb. dipencètc. ditiupd. ditakol9. Tulisan dèskripsi ngagambarkeun hal kalawan ….a. basajanb. bohongc. tètèlad. disumputkeun10. Dina gaul jeung babaturan urang teu meunang ….a. bageurb. somèahc. sirikd. darèhdèh11. Sajak nulisna digunduk-gunduk anu istilahna pada, dina basa Indonesiamah disebutna ….a. baitb. kalimatc. barisd. suku kata12. Ludeung sarua hartina jeung ….a. boranganb. wanic. sieund. poèk13. Dina waktu ngalakukeun dialog atawa ngobrol urang kudu ….a. tarikb. sopan c. ngagorowokd. molotot14. Lauk anu sok diingu dina Balong nyaèta ….a. mas kokib. mujaèrc. lohand. cupang15. Dina carita pondok aya tempat kejadian anu istilahna ….a. alurb. palakuc. sutradarad. latar16. Indung tunggul rahayu, bapa … darajat.a. akarb. daunc. tangkald. kembang17. Ngajaga kaèndahan lingkungan sabuderan imah bisa dilaksanakeun ku cara ….a. nèmbok buruanb. mager sakuriling imahc. teu kudu disapuand. pepelakan diburuan 18. Pahlawan anu asalna ti Jawa Barat nyaèta ….a. Dewi Sartikab. Radèn Ajeng Kartinic. Cut Nya Diènd. Hèrlina Èfèndi19. Barudak keur arulin di buruan imah.Kecap arulin makè rarangkèn tengah ….a. alb. inc. umd. ar20. Ciri tulisan deskripsi diantarana, iwal ….a. sistématisb. ngawincikc. ngagunakeun kecap nu mernahd. ngagunakeun bahasa nu alus.​

Jawaban:

Brainly pernah berpesan tidak boleh membantu orang yg sedang ulangan atau ujian dll…

Penjelasan:

Btw thanks ya poin nya walau g banyak

@janganlupafollow

@jadikanjawabantercerdas

Video Terkait