Ringkasan Cerita Anoman Duta Dalam Bahasa Jawa Kelas 9

  Edukasi
Ringkasan Cerita Anoman Duta Dalam Bahasa Jawa Kelas 9

meringkas cerita anonam Duta lan Anoman obong pake bahasa Jawa. ​

1. meringkas cerita anonam Duta lan Anoman obong pake bahasa Jawa. ​

Penjelasan:

maaf kalo salah kak , terimakasih

2. cerita anoman duta bahasa jawa

rteni bab kasebut kaget ana kethek putih banjur kesengsem. Anoman dielus-elus lan dipangku nganti Anoman mijil kamane lan ceblok ing pangkone Dewi Trijatha. Kama banjur diusapi dening Dewi Trijatha kanthi ron kamal lan dibuwang ing bengawan. Kama Anoman kang korut ing bengawan banjur diopeni Dewi Pratalawati (selir Prabu Dasamuka) ing Negara Guwa Pratala lan ing tembe dadi jabang bayi wujud wanara seta kang dijenengi Raden Triyangga.

Kanthi pitolungan saka Dewi Trijatha, Anoman kasil sowan marang Dewi Shinta banjur menehake ali-ali saka Prabu Ramawijaya. Yen ali-ali kasebut ora sesek lan bisa diagem dening Dewi Shinta kanthi longgar mratandhakake yen Dewi Shinta isih suci. Kabukten yen Dewi Shinta isih suci banjur menehake uga marang Anoman kanggo diaturake Prabu Rama susuk kondhe minangka pralambang yen Dewi Shinta ngenteno banget tekane Ramawijaya. Nalika Anoman cecaturan kalawan Dewi Shinta dumadak kapriksan para prajurit Ngalengka banjur dikepung Indrajid lan prajurite. Anoman digujer tanpa bisa nglawan. Dheweke digawa menyang pasewakan. Printahe Dasamuka kang mangreteni bab kasebut, Anoman dicencang tangn lan sikile kanggo diobong. Tanpa diweruhi liyane, Togong, jelmaan Sang Hyang Antaga menehi Anoman banyu sacegukan kanthi kesepakatan yen omahe Togog dijaga saka anane bahaya.

Prabu Dasamuka kang mimpin pembakarane Anoman nyumet geni ngobong kayu. Ora disangka-sangka dhuwure geni kasebut ora kasil mateni Anoman. Malah Anoman mabur kanthi nggawa geni neng awake. Geni kang digawa banjur diawut-awut neng pojok-pojoke praja nganti sanagara kobong kabeh. Akeh prajurit mati saka pangamuke Anoman. Sawise Ngalengka kobong Anoman banjur mulih saprelu sowan marang Prabu Ramawijaya ing Pancawati. Ing pinggirane segara kang misahake Ngalengka lan Pancawati, Anoman nemokake Raden Wibisana (adhine Prabu Dasamuka) kang semaput amarga dikepruk kangmase dhewe banjur diusadhani dening Anoman. Minangka rasa panuwune, Anoman diterake b
ali menyang Pancawati dening Wibisana. Sabanjure teka ing Pancawati Raden Wibisana diangkat dulur enom dening lan didadekake penasihat raja. Mengkone saka

3. Ringkasan crita wayang berbahasa jawa anoman duta

Penjelasan:

ANOMAN DHUTA

Prabu Rama lagi duka amarga Dewi Shinta, garwane, didustha dening Rahwana. Anoman banjur diutus budhal menyang Ngalengka kanggo mapag lan nggawa bali Dewi Shinta nanging katekan wanara liya kang jenenge Anggada. Anggada kepengin dadi utusane Rama kanggo mapag Dewi Shinta, sakloron padu padha pamer kakuwatan. Minangka solusine, Prabu Rama banjur menehi sayaembara kanggo Anoman lan Anggada. Nalika ditakoni sapira suwine wektu kang ditempuh kanggo menyang Ngalengka Anoman mangsuli butuh wektu sepuluh dina, nanging Anggada bisa nempuh mung pitung dina bae. Anoman ngudhunake dadi limang dina lan Anggada mangsuli telung dina. Pungkasane Anoman menang sayembara amarga dheweke sangguh teka ing Ngalengka kanthi wektu sedina. Anoman banjur budhal dikancani dening Semar, Petruk, lan Bagong.

Anoman kepengin cepet-cepet banjur punakawan dilebokake neng kancing gelung Anoman. Wiwitane Anoman budhal menyang kahyangan kanggo nemoni Bathara Surya lan matur supaya srengengene diendheg. Kanthi cara mangkono dinane bakal awan terus lan Anoman bisa teka ing Ngalengka sedina bae kaya janjine. Sawetara suwi mikir, Bathara Surya pungkasane gelem ngendheg lakune srengenge, iku bae amarga Semar kang nyuwun marang Bathara Surya. Sawise iku Anoman mudhun maneh nanging lagi bae midak lemah, dheweke kesedhot segara. Jebule kang nyedhot Anoman iku Ditya Wil Kataksini kang njaga segara Ngalengka banjur diuntal menyang jero wetenge. Anoman ngupaya metu saka jero wetenge Wil Kataksini kanthi mbedhah wetenge nganggo kuku Wajane. Wil Kataksini mati lan Anoman nerusake lakune.

Anoman kang diuntahake Wil Kataksani tiba ing gunung lan semaput. Punakawan banjur nggawa Anoman menyang gowa Windu kang ing kono ana wong wadon tapa jenenge Dewi Sayempraba. Dewi Sayempraba banjur nolungi si Anoman lan punakawan, diwenehi panganan lan ngombe. Anoman ora bae waras saka larane nanging uga kepranan marang dewi kasebut. Sawise krasa cukup suka pari suka karo Dewi Sayempraba, Anoman pamit budhal nerusake laku menyang Ngalengka. Metu saka gowa Anoman dadak ora bisa ndeleng, dheweke dadi wuta. Anoman lan punakawan sedhih karo kahanan kaya mangkono amarga dianggep Anoman bakal gagal menyang Ngalengka kanggo nggawa bali Dewi Shinta kaya kang wis diutus Rama. Anoman dikancani punakawan mbacutake lakune kanthi grayah-grayah nganti pungkasane Anoman ketemu karo Garuda Sempati. Garuda Sempati iku kadange Garuda Jatayu kang dipateni Prabu Dasamuka kanthi pedhang Menthawane nalika nolungi Dewi Shinta. Garuda Sempati banjur nolungi Anoman lan punakawan nggunakake idune lan ndedonga marang Dewa. Anoman lan punakawan kasil ndeleng maneh sawise ditambani Garuda Sempati. Sawise leren sawetara, Anoman atur panuwun marang Garuda Sempati lan pamit nerusake laku.

Ing tengahing laku Anoman nglewatidalan kang alus banget kaya babut utawa karpet nanging jebule iku ilate Ditya Ilatmeja utawa Wil Kataksa. Anoman diuntal maneh neng ero weteng nanging saiki karo Wil Kataksa. Kaya kang wis tau kedaden, Anoman mbedhah wetenge Wil Kataksa nganggo kuku Wajane. Sawise kasil metu saka jero wetenge Wil Kataksa, Anoman miber menyeng Ngalengka. Indrajid, putane Prabu Dasamuka kang mangerteni tekane Anoman nggoleki dheweke neng sakupenge praja. Anoman ora kasil ditemokake dening Indrajid amarga sesidheman ing wit nagasari kang ana sajrone Taman Asoka. Banjur Anoman nembang nganti keprungu swarane Dewi Trijatha (adhine Prabu Dasamuka). Dewi Trijatha kang mangerteni bab kasebut kaget ana kethek putih banjUr kesengsem. Anoman dielus-elus lan dipangku nganti Anoman mijil kamane lan ceblok ing pangkone Dewi Trijatha. Kama banjur diusapi dening Dewi Trijatha kanthi ron kamal lan dibuwang ing bengawan. Kama Anoman kang korut ing bengawan banjur diopeni Dewi Pratalawati (selir Prabu Dasamuka) ing Negara Guwa Pratala lan ing tembe dadi jabang bayi wujud wanara seta kang dijenengi Raden Triyangga.

4. Rangkuman cerita Anoman Duta dalam bahasa krama?

Rangkuman cerita Anoman duta kagem basa krama yaiku :

Prabu Rama pungkasanipun ndawuhaken kalih anoman kagem nindhaaken perjalanan kenegeri Alengka. Bab menika dipuntindhaaken dening prabu Rama wartos ingkang simpang siur bab kawontenan dewi sinta. pertimbangan menika dipunpendhet amargi anoman nggadhahi kesaktian ingkang cekap inggil.

Tujuwan anoman dhateng alengka kagem madosi dewi shinta ingkang diculik dening Rahwana. Wonten awali anoman kesah dhateng bharata yudha nyuwun supados srengenge surya mboten dipunandhapaken rumiyin dumugi anoman wangsul saking alengka.

Nanging lebeting perjalanan anoman angsa kathah gangguan. Anoman wonten tarik dening penjaga seganten alengka ingkang naminipun Wi kataksini. Lajeng anoman dhawah dhateng wana lan dipunasta dhateng lebet gua lajeng wonten obati dening dewi Sayempraba.

Sasampunipun dugi wonten alengka, anoman dugi dhateng taman asoka kagem madosi dewi shinta, lajeng matur menawi piyambakipun inggih punika utusan prabu Rama, nanging dewi shinta namung badhe wonten pethuk dening prabu rama. Lajeng anoman wangsul kagem maringi ngertos prabu rama.

Pembahasan:

Cerita ramayana salah satunya menceritakan tentang kesetiaan prabu Rama dan juga Dewi shinta. Saat itu ada raja yang mempimpin kerajaan Alengka yang bernawa Rahwana. Rahwana terpikat dan jatuh hati pada dewi shinta. Karena dewi shinta menolak maka Rahwana menculik dewi shinta dan dibawa ke kerajaannya di Alengka.

Mendengar hal itu Prabu Rama mencari cara untuk menjemput dewi shinta. Setelah melalui pertimbangan akhirnya prabu rama mengutus Anoman untuk melihat situasi disana.

Hal itu dikarenakan Anoman memiliki ilmu yang sangat tinggi dan menyanggupi untuk pergi ke Alengka hanya dalam 1 hari. Namun dalam perjalanannya Anoman mendapatkan banyak gangguan.

Pelajarilebihlanjut:

Materi tentang watak dari tokoh dalam cerita ramayana https://brainly.co.id/tugas/2789287Materi tentang cerita singkat kisah Mahabarata https://brainly.co.id/tugas/4965756Materi tentang pengertian wayang kulit https://brainly.co.id/tugas/2227878

Detailjawaban:

Kelas : VII

Mapel : Bhs. Daerah

Bab ; Teater trsdisional

Kode : 8. 19. 7

#AyoBelajar#SPJ5

5. Tuliskan ringkasan cerita Anoman Dhuta menggunakan baha
sa Jawa krama!

Jawaban:

ANOMAN DHUTA

Prabu Rama lagi duka amarga Dewi Shinta, garwane, didustha dening Rahwana. Anoman banjur diutus budhal menyang Ngalengka kanggo mapag lan nggawa bali Dewi Shinta nanging katekan wanara liya kang jenenge Anggada. Anggada kepengin dadi utusane Rama kanggo mapag Dewi Shinta, sakloron padu padha pamer kakuwatan. Minangka solusine, Prabu Rama banjur menehi sayaembara kanggo Anoman lan Anggada. Nalika ditakoni sapira suwine wektu kang ditempuh kanggo menyang Ngalengka Anoman mangsuli butuh wektu sepuluh dina, nanging Anggada bisa nempuh mung pitung dina bae. Anoman ngudhunake dadi limang dina lan Anggada mangsuli telung dina. Pungkasane Anoman menang sayembara amarga dheweke sangguh teka ing Ngalengka kanthi wektu sedina. Anoman banjur budhal dikancani dening Semar, Petruk, lan Bagong.

Anoman kepengin cepet-cepet banjur punakawan dilebokake neng kancing gelung Anoman. Wiwitane Anoman budhal menyang kahyangan kanggo nemoni Bathara Surya lan matur supaya srengengene diendheg. Kanthi cara mangkono dinane bakal awan terus lan Anoman bisa teka ing Ngalengka sedina bae kaya janjine. Sawetara suwi mikir, Bathara Surya pungkasane gelem ngendheg lakune srengenge, iku bae amarga Semar kang nyuwun marang Bathara Surya. Sawise iku Anoman mudhun maneh nanging lagi bae midak lemah, dheweke kesedhot segara. Jebule kang nyedhot Anoman iku Ditya Wil Kataksini kang njaga segara Ngalengka banjur diuntal menyang jero wetenge. Anoman ngupaya metu saka jero wetenge Wil Kataksini kanthi mbedhah wetenge nganggo kuku Wajane. Wil Kataksini mati lan Anoman nerusake lakune.

Anoman kang diuntahake Wil Kataksani tiba ing gunung lan semaput. Punakawan banjur nggawa Anoman menyang gowa Windu kang ing kono ana wong wadon tapa jenenge Dewi Sayempraba. Dewi Sayempraba banjur nolungi si Anoman lan punakawan, diwenehi panganan lan ngombe. Anoman ora bae waras saka larane nanging uga kepranan marang dewi kasebut. Sawise krasa cukup suka pari suka karo Dewi Sayempraba, Anoman pamit budhal nerusake laku menyang Ngalengka. Metu saka gowa Anoman dadak ora bisa ndeleng, dheweke dadi wuta. Anoman lan punakawan sedhih karo kahanan kaya mangkono amarga dianggep Anoman bakal gagal menyang Ngalengka kanggo nggawa bali Dewi Shinta kaya kang wis diutus Rama. Anoman dikancani punakawan mbacutake lakune kanthi grayah-grayah nganti pungkasane Anoman ketemu karo Garuda Sempati. Garuda Sempati iku kadange Garuda Jatayu kang dipateni Prabu Dasamuka kanthi pedhang Menthawane nalika nolungi Dewi Shinta. Garuda Sempati banjur nolungi Anoman lan punakawan nggunakake idune lan ndedonga marang Dewa. Anoman lan punakawan kasil ndeleng maneh sawise ditambani Garuda Sempati. Sawise leren sawetara, Anoman atur panuwun marang Garuda Sempati lan pamit nerusake laku.

Ing tengahing laku Anoman nglewatidalan kang alus banget kaya babut utawa karpet nanging jebule iku ilate Ditya Ilatmeja utawa Wil Kataksa. Anoman diuntal maneh neng ero weteng nanging saiki karo Wil Kataksa. Kaya kang wis tau kedaden, Anoman mbedhah wetenge Wil Kataksa nganggo kuku Wajane. Sawise kasil metu saka jero wetenge Wil Kataksa, Anoman miber menyeng Ngalengka. Indrajid, putane Prabu Dasamuka kang mangerteni tekane Anoman nggoleki dheweke neng sakupenge praja. Anoman ora kasil ditemokake dening Indrajid amarga sesidheman ing wit nagasari kang ana sajrone Taman Asoka. Banjur Anoman nembang nganti keprungu swarane Dewi Trijatha (adhine Prabu Dasamuka). Dewi Trijatha kang mangerteni bab kasebut kaget ana kethek putih banjUr kesengsem. Anoman dielus-elus lan dipangku nganti Anoman mijil kamane lan ceblok ing pangkone Dewi Trijatha. Kama banjur diusapi dening Dewi Trijatha kanthi ron kamal lan dibuwang ing bengawan. Kama Anoman kang korut ing bengawan banjur diopeni Dewi Pratalawati (selir Prabu Dasamuka) ing Negara Guwa Pratala lan ing tembe dadi jabang bayi wujud wanara seta kang dijenengi Raden Triyangga.

maaf kalau salah

6. BAB I “ANOMAN DUTA”bahasa jawa kelas 9tlg bantu kkbesok dikumpulkannnT_T​

Jawaban:

16. C

17. D

Penjelasan:

Maaf kalau salah

7. cerita singkat anoman duta bahasa jawa​

Anomanduto iku nyritakake anggone Anoman dadi wakile Prabu Rama nggoleki DewiSinta ono ing negara Ngalengka. Anoman dadi dutane Prabu Rama amargo DewiSintadiculik marang RojoNgalengko, yaiku PrabuRahwana. Anoman banjur mangkat marang Ngalengko. Sak wis e tekan Ngalengka Anoman iso ketemu karo Dewi Sinta. Ananging sakdurunge iso nylametke Dewi Sinta, Anoman selak konanganprajuritNgalengko. Sak banjure Anoman arep dicekel karo prajurit Ngalengko. Nanging Prajurit Ngalengko ora iso nyekel Anoman malah negoro Ngalengko diobong karo Anoman.

Pembahasan

AnomanDuta adalah sebuah babak pada cerita Ramayana. Anoman Duta menceritakan ketika Anoman diutus oleh Rama untuk mencari DewiSinta yang diculik oleh PrabuRahwana. Prabu Rahwana adalah raja dari kerajaan Ngalengko.

Anoman kemudian berangkat ke Ngalengko dan berhasil bertemu dengan Dewi Sinta di taman Argasoka. Sayangnya sebelum Dewi Sinta dapat diselamakan oleh Anoman, prajuritNgalengko terlebih dahulu mengetahui Anoman.

Semua prajurit Ngalengka mencoba menangkap Anoman. Namun tidak ada yang berhasil. Meskipun Anoman adalah kera tapi dia adalah kera yang sakti. Akhirnya Anoman berhasil kabur dari sergapan prajurit Ngalengka. Sebelum kabur Anoman sempat membakar kerajaan Ngalengko.

Pelajari lebih lanjut:Ringkasan Cerita Ramayana https://brainly.co.id/tugas/3484154Nilai Etika dalam Cerita Ramayana https://brainly.co.id/tugas/6790755Tema yang Terdapat di Cerita Ramayana https://brainly.co.id/tugas/3266868Detail jawaban:

Mapel: VIII

Mapel: Bahasa Jawa

Bab: Mengenal dan Mempelajari Cerita Pewayangan

Kode: –

#TingkatkanPrestasimu

8. ringkasan cerita anoman duta​

Jawaban:

Anoman Duta adalah episode dalam lakon Ramayana. Yang dimananya kisahnya dimulai dengan ketika raja Alengka yaitu Prabu Dasamuka yang berhasil menculik Dewi Sinta istri Ramawijaya dan dibawa ke kerajaan Alengka. Sementara Ramawijaya suami Dewi Sinta terus mencari istrinya yang hilang.

SEMOGA MEMBANTU

JANGAN LUPA FOLLOW DAN BERI JAWABAN TERCEDAS,,THANKYOU ☺️

Jawaban:

Anoman Duta adalah episode dalam lakon Ramayana. Yang dimananya kisahnya dimulai dengan ketika raja Alengka yaitu Prabu Dasamuka yang berhasil menculik Dewi Sinta istri Ramawijaya dan dibawa ke kerajaan Alengka. Sementara Ramawijaya suami Dewi Sinta terus mencari istrinya yang hilang.

9. Ringkasan pendek anoman duta

Jawaban:

RINGKESING CRITA ANOMAN DUTA

Ramawijaya kepeksa lungga ngumbara ninggalke kraton Ayodya. Tindake kadherekake dening  Lesmana lan kang garwa Dewi Sinta. Tan krasa anggone ngumbara tumeka ing wana Dhandhaka. Ing kana Sinta kesengsem endah suliistyaning kidang Kencana sing ora liya ya membane Kalamarica abdi kinasihe Prabu Rahwana utawa Dasamuka. Rama mujudake panyuwune Dewi Sinta banjur mbujung playune Kidang Kencana mau. Amarga wis sautara suwe Rama ngupadi playune kidang Kencana mau, Dewi Sinta ngutus Lesmana nyusul Rama. Sinta ijen ing jroning wana. Kahanan iki digunakake Rahwana kanggo dhusta Sinta,. Kanthi memba pertapa Rahwana kasil nyidra Sinta kagawa mabur ing Alengka. Anggone nyidra Sinta konangan dening Jatayu. Dadi pasulayan nanging Jatayu kalindhih.

Rama lan Lesmana balik ing papane Dewi Sinta, kaget awit Dewi Sinta wis ora ana ing papane. Rama lan Lesmana banjur ngupadi Dewi Sinta. Saka kandhane peksi Jatayu Rama pirsa yen sing dusta Sinta kuwi Rahwana. Rama lan Lesmana banjur tumuju Alengka. Ing tengah dalan ketemu Anoman. Anoman sing wis rumangsa dibyantu dene Rama nalika ngrebut Kraton Kiskinda saka Subali mula Anoman nedya byantu Rama. Anoman kautus minangka dutane Rama golek sisik melik dununge Dewi Sinta.

Anoman budhal tumuju Alengkaraja. Ing kana Anoman kasil nemoni Dewi Sinta ing taman Asoka kang dikancani dening dewi Trijatha. Anoman kasil ngaturake sesupe  kang diaturi Rama minangka bukti yen Anoman kuwi dutane Rama. Anoman konangan wadyabala Alengka kang dipandhegani dening Indrajid. Anoman kecekel banjur dipatrapi paukuman obong. Amarga sakti mandraguna Anoman kasil lolos malah bisa ngobong kraton Alengka. Anoman banjur bali nemoni Rama lan matur yen  wis ketemu karo dewi Sinta ing taman Asoka ing Alengkaraja

Penjelasan:

10. Buatlah percakapan dengan bahasa jawa tentang cerita “anoman duta ” yg jelas ya

rteni bab kasebut kaget ana kethek putih banjur kesengsem. Anoman dielus-elus lan dipangku nganti Anoman mijil kamane lan ceblok ing pangkone Dewi Trijatha. Kama banjur diusapi dening Dewi Trijatha kanthi ron kamal lan dibuwang ing bengawan. Kama Anoman kang korut ing bengawan banjur diopeni Dewi Pratalawati (selir Prabu Dasamuka) ing Negara Guwa Pratala lan ing tembe dadi jabang bayi wujud wanara seta kang dijenengi Raden Triyangga.

Kanthi pitolungan saka Dewi Trijatha, Anoman kasil sowan marang Dewi Shinta banjur menehake ali-ali saka Prabu Ramawijaya. Yen ali-ali kasebut ora sesek lan bisa diagem dening Dewi Shinta kanthi longgar mratandhakake yen Dewi Shinta isih suci. Kabukten yen Dewi Shinta isih suci banjur menehake uga marang Anoman kanggo diaturake Prabu Rama susuk kondhe minangka pralambang yen Dewi Shinta ngenteno banget tekane Ramawijaya. Nalika Anoman cecaturan kalawan Dewi Shinta dumadak kapriksan para prajurit Ngalengka banjur dikepung Indrajid lan prajurite. Anoman digujer tanpa bisa nglawan. Dheweke digawa menyang pasewakan. Printahe Dasamuka kang mangreteni bab kasebut, Anoman dicencang tangn lan sikile kanggo diobong. Tanpa diweruhi liyane, Togong, jelmaan Sang Hyang Antaga menehi Anoman banyu sacegukan kanthi kesepakatan yen omahe Togog dijaga saka anane bahaya.

Prabu Dasamuka kang mimpin pembakarane Anoman nyumet geni ngobong kayu. Ora disangka-sangka dhuwure geni kasebut ora kasil mateni Anoman. Malah Anoman mabur kanthi nggawa geni neng awake. Geni kang digawa banjur diawut-awut neng pojok-pojoke praja nganti sanagara kobong kabeh. Akeh prajurit mati saka pangamuke Anoman. Sawise Ngalengka kobong Anoman banjur mulih saprelu sowan marang Prabu Ramawijaya ing Pancawati. Ing pinggirane segara kang misahake Ngalengka lan Pancawati, Anoman nemokake Raden Wibisana (adhine Prabu Dasamuka) kang semaput amarga dikepruk kangmase dhewe banjur diusadhani dening Anoman. Minangka rasa panuwune, Anoman diterake bali menyang Pancawati dening Wibisana. Sabanjure teka ing Pancawati Raden Wibisana diangkat dulur enom dening lan didadekake penasihat raja. Mengkone saka

11. buatlah ringkasan dari cerita Anomam Duta menggunakan bahasa Jawa sehari-hari​

Jawaban:

silahkan mau di tulis yg mana maaf klo salah semoga membantu

12. Ringkasan cerita anoman obong bahasa jawa

Lakon Anoman Duta atau Anoman Obong adalah salah satu lakon yang terkenal dalam cerita Ramayana. Lakon ini menceritakan perjalanan Anoman dalam menjalankan tugas sebagai utusan Sri Rama, untuk memastikan keaadaan Dewi Sinta yang diculik oleh Prabu Dasamuka, raja raksasha dari kerajaan Alengka.

Pembahasan

Lakon Anoman Duta atau Anoman Obong adalah salah satu lakon yang terkenal dalam cerita Ramayana. Cerita ini berkisah tentang sang Anjani Putra dalam menjalankan tugas mulia dan sebagai ujian kesetiaannya kepada Prabu Ramawijaya. Kisahnya berawal dari sayembara yang dibuat oleh Prabu Janaka untuk Dewi Shinta. Rama Wijaya yang memenangkan sayembara tersebut merasa sangat bahagia. Namun, kebahagiaan itu direnggut tatkala Rahwana menculik Dewi Shinta. Berikut adalah ringkasan cerita selengkapnya mengenai Anoman Obong dalam bahasa jawa.

                                               Anoman Obong

            Dewi Shinta wis kelakon didhulstma dening Prabu Rahwana/Dasamuka menyang kraton Alengkadiraja. Dewi Shinta dipapanake ing taman Kaputren, ora doyan mangan lan ngombe nganti awake kuru aking, rambute dawa nggimbal ora digelung amarga wis suwe ora adus. Kabeh mau ditindakake supaya Rahwana wegah nyedhaki dheweke. Kanggo njaga keslametane, menyang ngendi wae Dewi Shinta tansah nggawa cudrik/keris cilik. Samangsa-mangsa Prabu Rahwana teka arep ngrudapeksa, dheweke banjur ngancam arep nganyut tuwuh utawa bunuh diri.

           Ing taman amung Dewi Trijatha (anake Gunawan Wibisana adhine Prabu Dasamuka, ponakane Prabu Dasamuka) sing bisa ngarih-arih lan bujuk Dewi Shinta supaya gelem mangan. Dewi Trijatha kui rupane ayu lan polah tingkahe ora kasar kaya buta Alengka, ora beda karo putri keraton liyane. Upama ora ana Trijatha, Dewi Shinta mesthi wis mati suduk sarira, Trijatha kasil ngarih-arih Dewi Shinta supaya ora lampus dhiri.

          Ora kacarita nelangsane Dewi Shinta ing tangane mungsuh. Dene Sri Ramawijaya kasil dadi ratu angratoni bangsane kethek saka kraton Guwa Kiskenda andhahane Sugriwa. Sawijining dina Sri Ramawijaya kirim utusan kethek putih aran Anoman. Anoman dinuta Sri Ramawijaya supaya nggolek sisik melik ing ngendi lan kepriye kahanane Dewi Shinta.

          Tekan keraton Alengka, Anoman njujug taman keputren. Ing kono dheweke kelakon nemoni Dewi Shinta lan Trijatha. Anoman banjur ngaturake ali-aline Sri Rama marang Dewi Shinta. Sawise mangerteni kaanane Dewi Shinta lan entu sisik melik bab kaanane kraton lan prajurit Alengkadiraja, Anoman banjur pamit bali. Emane nalika arep bali, Anoman konangan lan kecekel prajurit Alengkadiraja. Anoman dirangket disowanake Prabu Rahwana. Dening Prabu Dasamuka Anoman diukum obong. Anoman diukum obong ing laun-alun Alengka.Nanging Anoman kuwi kethek sekti mandraguna, ora tedhas diobong. Nalika diobong Anoman mberot banjur pencolotan sandhuwure wewangunan kraton lan omah. Wewangunan lan wit-witan sing diencoke Anoman kabeh kobong. Kraton Alengkadiraja sing maune apik lan endah saiki dadi segara geni sing mbulat-mbulat amarga pokale Anoman. Prabu Dasamuka nesu lan mrentahake prajurit Alengka supaya nyekel Anoman. Nanging Anoman wis kasil lolos lan bali atur palapuran marang Sri Ramawijaya.

            Swasana lan kaanane kraton Alengkadiraja nalika diobong dening Anom
an kaya sing diceritakake ing lagu campursari Anoman obong.

Pelajari Lebih LanjutMateri tentang Amanat dari Cerita Anoman Obong melalui link https://brainly.co.id/tugas/2896703Materi tentang Ringkasan Cerita Anoman Obong melalui link https://brainly.co.id/tugas/888393Materi tentang  Arti Lagu Anoman Obong melalui link https://brainly.co.id/tugas/888393

Detail Materi

Kelas  : 6

Mapel : Bahasa Jawa

Bab     : Cerita Ramayana

Kode soal : 6.1.6

#AyoBelajar

#SPJ5

13. menceritakan wayang anoman duta dengan bahasa indonesia​

Jawaban:

Pertanyaan: menceritakan wayang anoman duta dengan bahasa indonesiaJawaban Dari Soal Essay Diatas Adalah :Kisah : Wayang Anoman Duta

Maka kelebihan masing-masing wayang pun diuji. Saat ditanya berapa lama waktu tempuh ke Alengka, Anoman nyanggupi 10 hari tapi Anggada yakin bisa 7 hari. Ketika Anoman mudhun 5 hari, Anggada menurunkannya jadi 3 hari. Akhirnya Anoman memenangkan persaingan dengan menyatakan kesanggupan tiba di Alengka dalam waktu sedina, gak perlu menghitung hari. Maka berangkatlah Anoman ditemani Semar, Gareng, Petruk dan Bagong sebagai batur.

Demi mempercepat langkah, para punakawan dimasukkan ke kancing gelung Anoman. Mula-mula Anoman pergi mabur pethit ke kahyangan menghadap Batara Surya. Ke hadapannya Anoman matur agar matahari dihentikan. Dengan begitu hari akan terus bertahan siang, anoman dapat mencapai Alengka dalam sehari seperti janjinya. Dengan perdebatan dan perkelahian Batara Surya tetap keberatan kalau harus ngendheg matahari. Baru saat Semar yang meminta, Batara Surya memenuhi keinginan Anoman. Matahari pun dipause.

Seperti yang diperkirakan, penerbangan Anoman ke Alengka mengalami gangguan. Sebuah kekuatan telah menyedot Anoman ke lautan, dan ternyata Wil Kataksini, penjaga lautan Alengka menyedot Anoman masuk ke mulutnya. Anoman pun kesedot masuk ke perut raksasa ini. Dengan kekuatannya ia coba menendang, mencakar dan berontak di dalam perut Wil Kataksini. Ketika dikitik-kitik , Wil Kataksini memuntahkan Anoman, kemudian ia limbung, roboh, dan … tewas.

Anoman kebanting jatuh di pegunungan. Karena badannya lemah perjalanan berikutnya ditempuh lewat jalan darat. Anoman begitu lemah akhirnya semaput pingsan. Untung saja ada Punakawan yang jadi penolong. Mereka membawa Anoman ke Goa Windu tempat seorang pertapa wanita bernama Dewi Sayempraba, seorang bidadari janda Prabu Dasamuka. Di tempat ini Anoman dirawat Dewi yang cantik dan berbudi. Anoman tak hanya sembuh dari sakitnya ananging juga terpedaya kecantikannya. Saat Anoman berpamitan, Dewi Sayempraba menyatakan hajatnya agar diperistri Anoman namun ditolak.

Setelah meninggalkan goa tiba-tiba Anoman melihat seberkas cahaya menyilaukan hingga pandangannya terganggu. Anoman mengalami kebutaan sementara. Anoman merasa sedih karena gagal melaksanakan tugas Prabu Rama, tapi Punakawan membantu Anoman mencari pertolongan. Tangis Anoman didengar seekor garuda. Burung bernama Sempati itu mencoba mengobati Anoman, meneteskan liurnya dan mohon pada dewa. Saat Anoman sembuh, Sempati mengisahkan Jatayu, saudaranya, telah tewas dihajar Dasamuka. Saat itu Jatayu mencoba menyelamatkan Dewi Sinta.

Kini Anoman telah pulih, mampu melesat ke angkasa lagi dan langsung menuju Istana Alengka. Anak Dasamuka, Indrajid yang berjaga di luar Istana mengetahui kedatangannya. Ia pun menggeledah istana mencari makhluk yang baru melesat datang. Sementara Anoman, sudah berada di taman Asoka bersembunyi di atas pohon Nagasari.

Di taman itu Prabu Dasamuka katon kecewa mendapati dewi Sinta belum mau dibawa masuk Istana. Karena terlanjur berhasrat, Prabu Dasamuka berniat ngruda peksa Dewi Sinta. Untung saja niat ini dapat diurungkan Dewi Trijatha anak Wibisana. Prabu Dasamuka pun meninggalkan taman Asoka. Kini tinggal Trijatha nglipur Dewi Sinta di bawah pohon Nagasari. Anoman pun mlumpat turun, mengenalkan diri sebagai utusan Prabu Rama. Namun sebelum perbincangan itu tuntas, mereka sudah dikepung Indrajid bersama pasukannya. Anoman digujer tanpa perlawanan. Ia dibawa ke pertemuan agung tempat Prabu Dasamuka bersama Patih Prahasta, Kumbakarna, Sarpakenaka, Wibisana, dan para putera Prabu Dasamuka sedang ngobrol.

Atas perintah Prabu Dasamuka Anoman dicencang tangan dan kakinya dan diikat pada tiang untuk dibakar urip-uripan. Maka kayu bakar pun ditumpuk menggunung di sekeliling Anoman. Tanpa sepengetahuan yang lain, Togog, seorang abdi Alengka jelmaan Sang Hyang Antaga memberikan air sacegukan untuk minum Anoman. Dengan sekali teguk saja Anoman merasakan tubuhnya segar lagi. Mereka pun membuat kesepakatan, Togog akan menandai rumahnya agar dapat dilindungi dari mara bahaya.

Prabu Dasamuka pun memimpin pembakaran Anoman dengan nyumet kayu. Tingginya api yang membubung menenggelamkan Anoman, dan saat api kian besar, Anoman mletik terbang membawa api dengan tubuhnya. Dilemparkannya api-api itu ke pojok-pojok istana, hingga Alengka berubah jadi segara geni. Sementara seluruh bagian berubah jadi arang, tersisa sebuah gubug cilik tempat tinggal Tejamantri Togog. Di rumah inilah Prabu Dasamuka dan keluarga besarnya ngungsi. Puas dengan karyanya, Anoman pun meninggalkan Alengka kembali ke Pancawati. Saat Anoman balik ke Pancawati Matahari mulai lingsir ke barat. Anoman pun melapor, Dewi Sinta hanya mau kembali bila dijemput Prabu Rama.

#Answer By: Kak Siti#Semoga Membantu Kak

#Follow Instagram: kaksitiaja

14. ringkasan cerito anoman duta​

Jawaban:

Kisah Hanoman Duta adalah kisah sang Anjani Putra dalam menjalankan tugas mulia dan sebagai ujian kesetiaannya kepada Prabu Ramawijaya. Kisahnya berawal dari sayembara yang dibuat oleh Prabu Janaka untuk Dewi Shinta. Rama Wijaya yang memenangkan sayembara tersebut merasa sangat bahagia

15. ringkesan cerita anoman duta menggunakan bahasa jawa#tlng bantu jawab​​

Penjelasan:

maaf aku boleh tanyak

mana teks nya

16. Ringkasan cerita anoman duta

Penjelasan:

semoga mambantu^^

maap klo kurng tepat;’

17. ini cerita anoman duta, minta tolong sama yg bisa bahasa Jawa ​

ora gelem melu urusane wong

maaf kalau salah

Jawaban:

D.melu kepenaktok

Penjelasan:

1.mengaku sahabat tapi mandang harta

2.menolong karena punya pamrih

3.gk mau ikut urasan orang

4.ikut pas enak aja

18. bahasa Jawa Anoman duta​

Jawaban:

Anoman obong

maaf kalo salah

19. Ringkasan cerita anoman duto ( pake bahasa jawa )​

Jawaban:

Apa itu apakah itu cerita jawa

Video Terkait