Kepriye Carane Supaya Ngerteni Isi Lan Piweling Ing Geguritan

  Edukasi
Kepriye Carane Supaya Ngerteni Isi Lan Piweling Ing Geguritan

Kepriye carane supaya ngerteni isi lan piweling ing geguritan?

1. Kepriye carane supaya ngerteni isi lan piweling ing geguritan?

Jawaban:

Artinya : cara melacak konten dan saran dalam puisi itu.

2. kepriye carane ngerteni isi lan piweling ing geguritan

Langkah Langkah kanggo mahami sawijining geguritan:

1. Wacanen geguritan kanthi permati, yen perlu dibolan baleni.

2. Gatekna hubungan larik ukara, banjur wewehana tandha kanggo munggel (jeda), upamane punggel sauntara wewehana tandha (/) lan kanggo sigeg wewehana tanda (//).

3. Golekna teges tembung tembung kang kok anggep angel, kanthi terus dieling eling, menawa tembung tembung sajarone geguritan bisa duwe teges lugu, entar, bisa uga lambang utawa gegambaran.

4. Perlu digatekaku menawa saben karangan mesthi duwe pesen utawa amanat kang kepingin disampekake marang pamaca.

5. Tambahana tembung utawa wanda saengga ukarane dadi sedherhana lan gampang dimangerteni.

Sawijining geguritan duwe struktur batin utawa hakekat sing dumadi saka: tema, suasana, nada lan amanat, kang mujudake jiwaning geguritan kang ora bisa dipisahake.

3. kepriye carane supaya ngerteni isi LAN piweling ing geguritan iku​

Jawaban:

kudu digancarake luwih dhisik

Penjelasan:

tatacara nggancarake geguritan :

1. sapada geguritan lumrahe dadi sapada gancaran,sebab saben sapada geguritan iku lumrahe nduweni sagagasan

2. bisa nenambah Tembung ing saben gatra lan pada, supaya dadi ukara kang becik

3. tata panulise manut tata panulisane gancara
n

4. Kepriye carane mangerteni isi geguritan?

kanthi cara menehi tanda mandeg :
a. tandha/kanggo ngatine tanda koma, karepe mandheg sadhela.
b. tanda//kaanggo ngatine tandha titik, karepe mandheg.
c. tanda=karepe larik siji lan sijine isih ana sesambungane utawa ora mandhek.

5. 1.apa isine geguritan ing dhuwur kuwi?2.kepriye carane maca geguritan?​

Jawaban:

1. Pesene bapak adewe urip kudu nduwe tujuan sing jelas, pengen dadi wong seng koyo ngopo. Belajar dadi wong seng sopan lan becik.                 Urip gausah digawe susah lek pancen niat karepe iso terwujud.

2. Carane maca geguritan kang becik lan endah sakurang – kurange ana 4, yaiku Wicara, Wirama, Wirasa, lan Wiraga. … Wicara (cara ucap), tegese pocapane kudu cetha, mantep ora keno ragu – ragu, pocapan lafal (a, i, o, e, tha, ta, dha, da lan sak piturute) sing bener lan jelas.

6. Kepriye carane njlentrehne isi geguritan

Jawaban:

Langkah Langkah kanggo mahami sawijining geguritan:

1. Wacanen geguritan kanthi permati, yen perlu dibolan baleni.

2. Gatekna hubungan larik ukara, banjur wewehana tandha kanggo munggel (jeda), upamane punggel sauntara wewehana tandha (/) lan kanggo sigeg wewehana tanda (//).

3. Golekna teges tembung tembung kang kok anggep angel, kanthi terus dieling eling, menawa tembung tembung sajarone geguritan bisa duwe teges lugu, entar, bisa uga lambang utawa gegambaran.

4. Perlu digatekaku menawa saben karangan mesthi duwe pesen utawa amanat kang kepingin disampekake marang pamaca.

5. Tambahana tembung utawa wanda saengga ukarane dadi sedherhana lan gampang dimangerteni.

Sawijining geguritan duwe struktur batin utawa hakekat sing dumadi saka: tema, suasana, nada lan amanat, kang mujudake jiwaning geguritan kang ora bisa dipisahake

Penjelasan:

:v

7. terangna kepriye carane supaya bisa ngerteni isine wacan!

di waca ambek di teliti

8. kepriye carane maca geguritan supaya krasa nges lan maknane geguritan luwih cetha lan gamblang?​

Jawaban:

ana 4, yaiku

= wicara= wirama = wirasa= lan wiraga

9. kepriye piweling sing ono ing geguritan kanti irah irahan kanggo kawula​

Jawaban:

Kata-kata bijaknya dalam puisi adalah untukku

10. Kepriye carane supaya ngerteni isi kan piweling ing geguritan?​

Jawaban:

di woco lan di tepat ake ing soal seng dituju lan di cermati

Penjelasan:

#maaf kalo salah

11. Kepriye carane mangerteni isi lan pesen kang kinandhut ing tembang macapat?​

Jawaban:

kenapa caranya mengertikan isi dari pesan buruan sana kinadut ing tembaga yang cepat

Penjelasan:semoga membantu

12. kepriye carane ngerteni watake saben paragraf​

Jawaban:

Di waca, di bolan Baleni sampek temu

13. Kepriye carane ngramut tanduran lan kembang kembang ing taman?

jawaban:

rajin menyiram, perhatikan posisi tumbuhan sesuai dengan jenisnya sehingga tumbuhan bisa tumbuh dengan baik dan subur dan juga tambahkan pupuk hewani agar lebih cepat untuk melakukan pertumbuhan

14. Kepriye carane mangerteni isi geguritan iku​

Jawaban:

Geguritanya mana dek………

Jawaban:

kang di woco peng bola bali gen panggerti

15. kepriye carane maca geguritan kang becik lan endah

Jawaban:

Maca geguritan kui becikke nganggo paugeran “3w”

Pelajari dari jawaban lainnya di

https://brainly.co.id/tugas/41528618

Penjelasan:

Semoga membantu^^

#Tetap semangat belajar

16. kepriye carane supaya ngerteni isi lan piweling sajroning geguritan​

Jawaban:

Arti :

Bagaimana memahami isi dan pesan dalam puisi

Penjelasan:

Dengan cara :

Menyingkap judul;Memahami makna kata-kata kunci;Mengusut rujukan kata hanti;Mempelajari konteks penciptaan;Merumuskan makna utuh.

17. D. Kepriye carane ngerteni piwulang kang ana ing geguritan? E.Apa titikan/ciri-ciri geguritan?​

Jawaban:

Titikane geguritan :

a. Ora kaiket ing guru gatra, guru lagu lan guru wilangan

b. Ora kawiwitan ‘sun nggegurit’

c. Nengenake isi

d. Basane luwih bebas, ringkes lan padhet

e. Mung sawetara wae nggunakake purwakanthi

maaf kalo salah:)

18. Kepriye carane gawe geguritan

sama kaya bikin puisi lah..

19. kepriye carane niteni titikane unsur kebahasaan ing geguritan?​

1. gambaran

2. imajinasi

3. kecap konkrit

4. Majas (basa kiasan)

5. modifikasi ( rima, wirahma, méter)

6. susunan raray (tipografi)

mugia leres

Video Terkait